پیمانکاری ساخت

پیمانکاری ساخت

پیمانکاری ساخت


امروزه در بازار کسب وکار خصوصا در ارتباط با  انواع فعالیت­های مهندسی­، واژه پیمانکاری یکی از واژه های بسیار پرکاربرد می باشد.

پیمانکاری فعالیتی است که پیمانکار طی قرارداد پیمان با کارفرما مبادرت به انجام اموری از قبیل: تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و....) نموده و مسئولیت آن را به عهده می گیرد. این شرکتها با توجه به بررسی سازمان برنامه و بوجه نسبت به میزان توانایی (از قبیل نفرات و سوابق آنها، تجربه کاری و توان مالی) رتبه بندی شده و گرید در حوزه های مختلف دریافت می­نمایند.

انواع شرکت پیمان­کاری در آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری به 11 گروه اصلی تقسیم گردیده است که عبارتند از:
1. ساختمان یا ابنیه
2. راه و ترابری
3. صنعت و معدن
4. تاسیسات و تجهیزات
5. کشاورزی
6. آب
7. مرمت آثار باستانی
8. کاوش های زمینی
9. ارتباطات
10. نفت و گاز
11. نیرو

قرارداد پيمان
 پيماني است مكتوب بين كارفرما با پيمانكار اصلي يا پيمانكار اصلي با پيمانكاران فرعي يا بين پيمانكاران فرعي با يكديگر كه بيان كننده تعهدات و التزام طرفين قرارداد در موضوع پيمان آنان است. در قرارداد پيمانكاري مواردي از قبيل مشخصات طرفين قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت پيمان، تعهدات و اختيارات كارفرما و پيمانكار و فسخ يا خاتمه پيمان مشخص مي شود.

كارفرما

 شخص حقيقي يا حقوقي است كه اجراي عمليات موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار واگذار مي نمايد، در ضمن نمايندگان ايشان در حكم كارفرما مي باشند.

پیمانکار

برابر ماده 7 قانون شرایط عمومی پیمان باید گفت که پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی است که امضاء کننده­ی پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان بر عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانـکار در حکم پیمانکار می باشند.

پیمانکار عمومی

پیمانـکار عمومی به شرکتی گفته می شود که دارای تجربه کافی در زمینه اجراء و اداره پروژه های ساختمان و نصب بوده و در یک زمان توان اجرا و راهبری چندین پروژه را توأمان داشته باشد.

پیمانکار جزء

پیمـانکار جزء شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در کارهای اجرایی دارد و پیمانـکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد می بندد.

پیمانکار دست دوم

پیمانـکار دست دوم پیمانکـاری است که مهندس مشاور طبق فصل 13 تغییرها و اصلاحها دستور به کارگیری او را بعنوان پیمانـکار دست دوم به پـیمانکار می دهد.

طراحی و معماری

تماس با ما

 آدرس: تهران، شهرک گلستان، بلوار کوهک، خیابان سهراب سپهری

تلفن: 44768015 021

ایمیل: info(at)bontabam.com

جستجو